ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011 – 2015) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປີ (2016 – 2020)

I. ໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011 – 2015) 1. ຜົນ​ໄດ້​ຮັບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ – ເສດຖະກິດມີການ​ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 5 ປີ ບັນລຸໄດ້15.252,06ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍ3.054,41

ອ່ານເພີ່ມ