ເມືອງລາວວັນນີ້[2017-07-12] ແຂວງສາລະວັນ ຈະສ້າງໂຮງແຮມ ແລະ ພັດຕະຄານແຫ່ງທໍາອິດຂອງແຂວງ